Condiții generale alecătre Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL (WSQR) privind seminarii Open Training

 

§ 1 Înscrierea
Înscrierile se fac în scris și pot fi efectuate pe baza formularului ataşat catalogului de seminar, prin poștă, fax, e-mail sau direct la societatea Werner Seeger Qualitätsmanagement România SRL (WSQR). În cazul înscrierilor telefonice, persoana interesată primește o confirmare de înscriere. Contractul de seminar semnat trebuie să parvină WSQR cel târziu 14 zile înainte de data evenimentului. Felul, locul, perioada şi volumul serviciilor privind seminarul sunt concretizate şi definite în cadrul contractului aplicabil. Comenzile către WSQR pentru ținerea de seminarii, astfel cum sunt descrise acestea în ofertă și în confirmarea de comandă, respectiv contract, sunt pentru părți obligatorii.

§ 2 Renunțări și condiții de rezoluțiune / de stornare

(1) (1) Participantul / beneficiarul poate denunța inscrierea la seminar dacă, înainte de începerea seminarului, comunică în scris aceasta WSQR. Hotărâtor la aceasta este comunicarea declarației scrise de rezoluțiune/denunțare către WSQR. În cazul unei rezoluțiuni declarate cu mai mult de 14 zile înaintea începerii seminarului, devin scadente costuri administrative paușale de 25 % din prețul seminarului. În cazul denunțării în intervalul celor 14 zile înaintea începerii seminarului, devin scadente costuri administrative paușale de 75 % din prețul de participare.
Dacă înscrierea la seminar este denunțată în ziua începerii seminarului, devine scadent întreg prețul regular. În măsura în care rezoluțiunea nu este declarată în termen, sau dacă participantul nu se prezintă sau se prezintă doar parțial, acesta este obligat la plata integrală a prețului / a taxei de participare. Neparticiparea la unele din unitățile de predare nu dă dreptul la reducerea prețului facturat. Participarea unui înlocuitor este posibilă, cu respectarea însă a criteriilor de selecție și după examinarea și confirmarea de către WSQR.

(2) WSQR SRL îsi rezervă dreptul de revocare, chiar și a unor evenimente confirmate, din motive organizatorice ori din alte motive întemeiate (de exemplu în cazul numărului scăzut de participanţi), până la trei zile înainte de începerea evenimentului. În cazul în care evenimentul trebuie revocat, WSQR se străduiește în privința găsirii unei date adecvate de amânare/înlocuire. În cazul în care nu poate fi găsită o dată de înlocuire, taxa de participare va fi restituită 100 %. Nu se preiau totuși pretenții privind costuri de deplasare devenite inutile. Revocarea evenimentului – de exemplul din motive de forţa majoră – nu dă dreptul la exercitarea unui drept de regres împotrivă WSQR.

§ 3 Criteriile de participare la evenimente

(1) Criteriile de participare la evenimente sunt menţionate în descrierea seminarului. Clientului îi revine obligația selectării diligente a participanților, potrivit calificării și capacității acestora, astfel încât să satisfacă cerințele seminarului. Aceasta se aplică în mod corespunzător și în cazul prezentării unui înlocuitor cu respectarea respectivelor criterii de selecție, respectiv verificarea și confirmarea de către WSQR.

(2) WSQR își rezervă dreptul de a refuza participarea unei persoane la un eveniment, respectiv de a exclude un participant de la un eveniment deja început, dacă acesta, în mod evident, nu îndeplineşte criteriile de participare. În cazuri speciale, de exemplu deranjarea evenimentului și a desfășurării acestuia, WSQR este înderptățită să refuze unui participant prezența pe mai departe. În astfel de cazuri WSQR are dreptul la plata integrală a prețului de participare.

§ 4 Preţul seminariilor

Se aplică condiţiile listei de preţuri valabile la data desfășurării evenimentului. Participarea parţială la seminar nu dă dreptul la reducerea preţului de seminar. Tuturor preţurilor li se adaugă TVA-ul legal aferent.

§ 5 Facturarea
Factura se emite odată cu înscrierea. Dreptul la plată al prestatorului devine scadent la data înscrisă pe factură. Plățile trebuiesc efectuate în avans față de ținerea seminarului prin virament în contul WSQR. Plățile parțiale sunt excluse.

§ 6 Desfăşurarea seminarului

Locul de desfăşurare al seminarului este prevăzut în descrierea curentă a seminarului sau în desfășurătorul acestuia. Se rezervă dreptul de schimbare a locului de desfăşurare a seminarului. Seminariile încep la ora 9:00 şi cuprind 8 ore de predare a câte 45 minute pe zi. La seminariile ce au loc în hoteluri, orarul seminarului se stabilește individual în funcţie de temele abordate. În ultimă instanţă sunt valabile datele înscrise pe confirmarea de participare.

§ 7 Cazare / Hotel – Deplasare

Pentru cazarea în timpul unui eveniment este responsabil participantul, respectiv beneficiarul. În cazul în care, pentru evenimente (de exemplu seminarii în hoteluri), rezervarea unei camere, respectiv a altui fel de cazare se face de către WSQR, aceasta se face în numele și pe socoteala participantului. Condiţiile speciale negociate de către WSQR sunt valabile și pentru participant, respectiv pentru beneficiar. Pentru participant deplasarea la și de la seminar are loc pe propiul risc / pericol.

§ 8 Răspunderea juridică
WSQR răspunde juridic față de participant/ beneficiar, independent de natura juridică a răspunderii, numai pentru comportament cu intenție sau din culpă gravă. Este exclusă răspunderea personală a angajaților sau a prestatorilor subsecvenți, ca prepuși ai WSQR. WSQR nu răspunde nici pentru prejudiciul mijlocit (de ex. daune indirecte, stricte daune patrimoniale, folos nerealizat) nici pentru pierderea de date și/sau programe informatice. Este exclus dreptul de regres pentru accidente sau daune cauzate din culpă proprie. Pentru lucrurile/valorile aduse de un participant/ beneficiar la o formare profesională nu se preia nici o răspundere.

(2) WSQR dispune de o asigurare de răspundere civilă. Pentru prejudiciul ce i s-a creat în legatură cu serviciul ce i s-a prestat, participantul / beneficiarul este îndreptățit să ridice pretenții directe față de asigurător. În măsura în care participantul / beneficiarul ridică pretenții față de asigurător, este exclusă orice răspundere juridică civilă suplimentară a WSQR.

§ 9 Protecţia datelor/confidenţialitate/ memorarea dateleor

WSQR SRL se obligă să trateze confidențial informaţiile – de orice fel – despre participanţi şi/sau de afaceri și/sau interne de întreprindere. Participantul / beneficiarul se declară de acord cu prelucrarea datelor sale, în scopul desfășurării formării profesionale și a examinării admisibilității participanților. Aceasta este valabil și în privința informării clienţilor şi a interesaților despre noutăţi. Participantul poate revoca oricând acceptul pentru prelucrarea datelor.

§ 10 Curtea de arbitraj
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea clauzei de arbitraj, se va soluţiona excluzând procedurile ordinare în justiţie prin arbitrajul Curţii permanente de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi. Aceasta se referă și la orice litigiu privind validitatea clauzei de arbitraj. Locul arbitrajului este Sibiu. Părțile numesc consensual un singur arbitru din Lista de arbitri ai camerei. Dacă părțile nu ajung la un consens, hotărăște Prezidiul Curții. Limba procedurii de arbitraj este româna. Dreptul material aplicabil este dreptul român.

We are looking for professional Trainers with long term cooperation.Read more