Condiții generale alecătre Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL (WSQR) privind seminarii Open Training

 

§ 1 Înscrierea
Înscrierile se fac în scris și pot fi efectuate pe baza formularului ataşat catalogului de seminar, prin poștă, fax, e-mail sau direct la societatea Werner Seeger Qualitätsmanagement România SRL (WSQR). În cazul înscrierilor telefonice, persoana interesată primește o confirmare de înscriere. Contractul de seminar semnat trebuie să parvină WSQR cel târziu 14 zile înainte de data evenimentului. Felul, locul, perioada şi volumul serviciilor privind seminarul sunt concretizate şi definite în cadrul contractului aplicabil. Comenzile către WSQR pentru ținerea de seminarii, astfel cum sunt descrise acestea în ofertă și în confirmarea de comandă, respectiv contract, sunt pentru părți obligatorii.

§ 2 Renunțări și condiții de rezoluțiune / de stornare

(1) (1) Participantul / beneficiarul poate denunța inscrierea la seminar dacă, înainte de începerea seminarului, comunică în scris aceasta WSQR. Hotărâtor la aceasta este comunicarea declarației scrise de rezoluțiune/denunțare către WSQR. În cazul unei rezoluțiuni declarate cu mai mult de 14 zile înaintea începerii seminarului, devin scadente costuri administrative paușale de 25 % din prețul seminarului. În cazul denunțării în intervalul celor 14 zile înaintea începerii seminarului, devin scadente costuri administrative paușale de 75 % din prețul de participare.
Dacă înscrierea la seminar este denunțată în ziua începerii seminarului, devine scadent întreg prețul regular. În măsura în care rezoluțiunea nu este declarată în termen, sau dacă participantul nu se prezintă sau se prezintă doar parțial, acesta este obligat la plata integrală a prețului / a taxei de participare. Neparticiparea la unele din unitățile de predare nu dă dreptul la reducerea prețului facturat. Participarea unui înlocuitor este posibilă, cu respectarea însă a criteriilor de selecție și după examinarea și confirmarea de către WSQR.

(2) WSQR SRL îsi rezervă dreptul de revocare, chiar și a unor evenimente confirmate, din motive organizatorice ori din alte motive întemeiate (de exemplu în cazul numărului scăzut de participanţi), până la trei zile înainte de începerea evenimentului. În cazul în care evenimentul trebuie revocat, WSQR se străduiește în privința găsirii unei date adecvate de amânare/înlocuire. În cazul în care nu poate fi găsită o dată de înlocuire, taxa de participare va fi restituită 100 %. Nu se preiau totuși pretenții privind costuri de deplasare devenite inutile. Revocarea evenimentului – de exemplul din motive de forţa majoră – nu dă dreptul la exercitarea unui drept de regres împotrivă WSQR.

§ 3 Criteriile de participare la evenimente

(1) Criteriile de participare la evenimente sunt menţionate în descrierea seminarului. Clientului îi revine obligația selectării diligente a participanților, potrivit calificării și capacității acestora, astfel încât să satisfacă cerințele seminarului. Aceasta se aplică în mod corespunzător și în cazul prezentării unui înlocuitor cu respectarea respectivelor criterii de selecție, respectiv verificarea și confirmarea de către WSQR.

(2) WSQR își rezervă dreptul de a refuza participarea unei persoane la un eveniment, respectiv de a exclude un participant de la un eveniment deja început, dacă acesta, în mod evident, nu îndeplineşte criteriile de participare. În cazuri speciale, de exemplu deranjarea evenimentului și a desfășurării acestuia, WSQR este înderptățită să refuze unui participant prezența pe mai departe. În astfel de cazuri WSQR are dreptul la plata integrală a prețului de participare.

§ 4 Preţul seminariilor

Se aplică condiţiile listei de preţuri valabile la data desfășurării evenimentului. Participarea parţială la seminar nu dă dreptul la reducerea preţului de seminar. Tuturor preţurilor li se adaugă TVA-ul legal aferent.

§ 5 Facturarea
Factura se emite odată cu înscrierea. Dreptul la plată al prestatorului devine scadent la data înscrisă pe factură. Plățile trebuiesc efectuate în avans față de ținerea seminarului prin virament în contul WSQR. Plățile parțiale sunt excluse.

§ 6 Desfăşurarea seminarului

Locul de desfăşurare al seminarului este prevăzut în descrierea curentă a seminarului sau în desfășurătorul acestuia. Se rezervă dreptul de schimbare a locului de desfăşurare a seminarului. Seminariile încep la ora 9:00 şi cuprind 8 ore de predare a câte 45 minute pe zi. La seminariile ce au loc în hoteluri, orarul seminarului se stabilește individual în funcţie de temele abordate. În ultimă instanţă sunt valabile datele înscrise pe confirmarea de participare.

§ 7 Cazare / Hotel – Deplasare

Pentru cazarea în timpul unui eveniment este responsabil participantul, respectiv beneficiarul. În cazul în care, pentru evenimente (de exemplu seminarii în hoteluri), rezervarea unei camere, respectiv a altui fel de cazare se face de către WSQR, aceasta se face în numele și pe socoteala participantului. Condiţiile speciale negociate de către WSQR sunt valabile și pentru participant, respectiv pentru beneficiar. Pentru participant deplasarea la și de la seminar are loc pe propiul risc / pericol.

§ 8 Răspunderea juridică
WSQR răspunde juridic față de participant/ beneficiar, independent de natura juridică a răspunderii, numai pentru comportament cu intenție sau din culpă gravă. Este exclusă răspunderea personală a angajaților sau a prestatorilor subsecvenți, ca prepuși ai WSQR. WSQR nu răspunde nici pentru prejudiciul mijlocit (de ex. daune indirecte, stricte daune patrimoniale, folos nerealizat) nici pentru pierderea de date și/sau programe informatice. Este exclus dreptul de regres pentru accidente sau daune cauzate din culpă proprie. Pentru lucrurile/valorile aduse de un participant/ beneficiar la o formare profesională nu se preia nici o răspundere.

(2) WSQR dispune de o asigurare de răspundere civilă. Pentru prejudiciul ce i s-a creat în legatură cu serviciul ce i s-a prestat, participantul / beneficiarul este îndreptățit să ridice pretenții directe față de asigurător. În măsura în care participantul / beneficiarul ridică pretenții față de asigurător, este exclusă orice răspundere juridică civilă suplimentară a WSQR.

§ 9 Protecţia datelor/confidenţialitate/ memorarea dateleor

WSQR SRL se obligă să trateze confidențial informaţiile – de orice fel – despre participanţi şi/sau de afaceri și/sau interne de întreprindere. Participantul / beneficiarul se declară de acord cu prelucrarea datelor sale, în scopul desfășurării formării profesionale și a examinării admisibilității participanților. Aceasta este valabil și în privința informării clienţilor şi a interesaților despre noutăţi. Participantul poate revoca oricând acceptul pentru prelucrarea datelor.

§ 10 Curtea de arbitraj
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea clauzei de arbitraj, se va soluţiona excluzând procedurile ordinare în justiţie prin arbitrajul Curţii permanente de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi. Aceasta se referă și la orice litigiu privind validitatea clauzei de arbitraj. Locul arbitrajului este Sibiu. Părțile numesc consensual un singur arbitru din Lista de arbitri ai camerei. Dacă părțile nu ajung la un consens, hotărăște Prezidiul Curții. Limba procedurii de arbitraj este româna. Dreptul material aplicabil este dreptul român.

 

Condiții generale de afaceri ale Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL (WSQR) privind webinare și cursuri online

§ 1 – Aria de aplicababilitate a Condițiilor generale de afaceri
(1) Între Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL (prescurtat WSQR, drept prestator) și firma d-voastră, ca beneficiară de webinare, workshops și alte servicii digitale (pe mai departe participant) se aplică următoarele Condiții generale de afaceri (prescurtat CGA), și anume drept singurele clauze contractuale, accesibile digital sub unter http://seeger-quality.ro/allgemeine-geschaeftsbedingungen/
(2) Condițiile generale de afaceri contrare ale participantului nu devin clauze contractuale. Acestea nu au aplicabilitate nici atunci când sunt conținute într-o corespundență ulterioară a participantului și nu sunt respinse explicit de WSQR.

§ 2 – Obiectul contractului și prețuri
(1) WSQR oferă pe portalul său școlarizări digitale care se desfășoară în diverse forme de predare precum referate susținute online sub forma de chats, workshop, webinare online etc.
(2) Prețurile, detaliile și condițiile de participare ale fiecărei manifestări rezultă din descrierea produsului digital în magazinul online. Prețurile sunt exprimate neto la care se adaugă TVA valabilă potrivit legii.
(3) Prezentarea de webinare pe portalul WSQR reprezintă o ofertă juridică fermă adresată spre acceptare celor interesați. Descrierea serviciilor oferite nu are caracterul garantării unei însușiri anume sau a altui gen de garanție, ele au doar rolul de a oferi o orientare.

§ 3 – Acceptarea ofertei și închierea contractului, modalități de plată
(1) Înscrierea digitală a participantului reprezintă o acceptare fermă a ofertei cu scopul încheierii unui contract privind participarea la un anumit webinar. Prestarea serviciului de către WSQR depinde însă de condiția suspensivă a plății prealabile a prețului de participare.
(2) Pentru aceasta participantul trebuie să comunice datele sale personale complet și conform adevărului. Înscrierea trebuie efectuată în formă scrisă (online, pe poștă, fax sau email).
(3) Participantul poate în cursul înscrierii, înainte însă de finalizarea acesteia, alege între modalitățile de plată puse la dispoziție. După efectuarea plății, participantul primește la adresa de email indicată la înscriere factura adiacentă acesteia.
(4) În măsura în care în cursul înscrierii, se constată că plata se poate efectua și după emiterea facturii (participarea repetată la webinare), plata trebuie efectuată imediat după primirea facturii.
(5) După plata facturii, WSQR confirma pe email, că procedura încheierii contractului este finalizată. Odată cu data comunicării de către WSQR a înregistrării (confirmarea înregistrării) participantului, contractul se consideră încheiat prin procedură digitală. Acesta are la bază oferta digitală, aceptarea digitală a acesteia de către participant prin înscrierea sa și a CGA ce stau digital la dispoziția acestuia ca fișier pdf.
(6) La o dată ulterioară, pe baza confirmării înregistrării, participantul primește parola de participare la manifestare. Comunicarea parolei de participare, fără achitarea prealabilă a prețului de participare, este exclusă cu desăvîrșire.

În măsura în care în derularea digitală a plății sunt implicați terți, pentru plată, sunt aplicabile Condițiile generale de afaceri ale acestora.

§ 4 – Condiții tehnice preliminare participării la un webinar WSQR
(1) Participantul se obligă să îndeplinească condițiile minime precum legatură la internet, o versiune actuală de browser, dupa caz, instalarea unui program de pe platforma webinar, boxe sau headset și să le testeze în prealabil webinarului.
(2) Orice defectare a condițiilor tehnice ale participantului, inclusiv în timpul desfășurării webinar-ului, nu îl scutește pe acesta de obligația de plată.
(3) Participantul este obligat să păstreze cu diligență parola de participare și să o protejeze de ajungerea ei la cunoștința terților.

§ 5 – Rezoluțiune, costurile rezoluțiunii, reprogramare
(1) Participantul poate declara rezoluția contractului dacă, înainte de începerea webinarului, comunică în scris aceasta WSQR. Hotărâtor la aceasta este recepția de către WSQR a declarației scrise de rezoluțiune. În cazul unei rezoluțiuni declarate cu mai mult de 14 zile înaintea începerii webinarului, devin scadente costuri administrative paușale de 25 % din prețul acestuia. În cazul rezoluțiunii în intervalul celor 14 zile înaintea începerii webinarului, taxa de stornare este de 75 % din prețul de participare. Dacă înscrierea la webinar este denunțată în ziua începerii acestuia , devine scadent întreg prețul regular. În măsura în care revocarea nu este declarată în termen, sau dacă participantul nu participă sau participă doar parțial, acesta este obligat la plata integrală a prețului de participare. Neparticiparea la unele din unitățile de predare nu dă dreptul la reducerea prețului facturat. Participarea unui înlocuitor este posibilă, cu respectarea însă a criteriilor de selecție și după examinarea și confirmarea de către WSQR.
(2) WSQR îsi rezervă dreptul de rezoluțiune, chiar și a unor manifestări confirmate, din mo¬tive organizatorice ori din alte motive întemeiate (de exemplu în cazul numărului scăzut de partici-panţi), până la trei zile înainte de începerea eve-nimentului. În cazul în care manifestarea trebuie contramandată, WSQR se străduiește în privința găsirii unei date adecvate de amânare/înlocuire. În cazul în care nu poate fi găsită o dată de înlocuire, taxa de participare va fi restituită 100 %. Contramandarea evenimentului – de exemplul din motive de forţa majoră – nu dă dreptul la exercitarea unui drept de regres împotrivă WSQR.

§ 6 – Dreptul de denunțare pentru consumatori în cadrul contractelor încheiate la distanță
(1) Consumatorii dispun, în cadrul contractelor încheiate la distanță cu WSQR sau cu un terț ce acționează în numele sau pe socoteala sa și consumator, la care negocierile și încheierea contractului au avut loc exclusiv pe baza comunicărilor la distanță, de un drept legal de denunțare. Consumator este orice persoană fizică care încheie un contract, preponderent în scopuri din afara activității sale comerciale sau liberale.

Recomandare privind declararea denunțării
Consumatorul are dreptul să denunțe, în scris, încheierea contractului, fără meționarea motivelor și fără suportarea de penalități în termen de 10 zile de la încheierea acestuia.
(2) Pentru exercitarea dreptului de denunțare este suficientă comunicarea declarației de deunțare ca scrisoare, fax, sau email înaintea expirării termenului de denunțare către:

Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania s.r.l.
Valea Argintului Nr. 151, 555301 Cisnadioara/Michelsberg, Jud. Sibiu, Romania

phone/fax: +40 269 206426
e-mail: werner.seeger@seeger-quality.com

Urmările denunțării
În măsura în care dvs., în calitate de consumator, denunațați acest contract, WSQR se obligă la restituirea, fără întârziere, a tuturor plăților primite, cel mai târziu însă în interval de 30 de zile de la recepționarea, la termen, a declarației de denunțare. Restituirea are loc prin virament în contul dvs. Din cauza denunțării nu vi se vor reține în nici un caz comisioane.

(3) În cazul în care declarația de denunțare nu sa comunicată WSQR la termen, atunci se aplică și pentru consumatori § 5.

§ 7 – Desfășurarea, contramandarea / amânarea de webinare
(1) Webinarul are loc online, potrivit descrierii curente și a planificării acestuia. Webinarile încep principial la ora 9:00 şi cuprind 8 ore de predare a câte 45 minute pe zi. În ultimă instanță sunt valabile datele înscrise în confirmarea de participare.
(2) Toate webinarele corespund obligatoriu cuprinsului și conținutului descrise obligatoriu în confirmarea individuală de participare cu excepția modificărilor necesare de ordin organizatoric sau de conținut în măsura în care acestea nu modifică esențial caracterul general al webinarului. În măsura necesarului, WSQR poate înlocui referentul/referenta prevăzut/ă inițial cu persoane cu aceiași calificare profesională. Participantul nu dispune de vreun drept de alegere a unui anumit referent. În măsura absenței complete sau parțiale a participantului la webinar, acesta nu are vreun drept privind înlocuirea manifestării la care nu a participat sau vreun drept de regres împotriva WSQR.
(3) Ținerea unui webinar depinde de un număr minim de participanți. WSQR își rezervă dreptul să modifice programarea, în special în cazul unor eventuale rezilieri ale participării. Participanții vor fi informați despre aceasta neântârziat în scris, pe poștă, fax sau pe email. Prețurile plătit al participării vor fi, la alegere, folosite pentru participare la alte manifestări sau restituite. Împotriva WSQR nu se pot ridica alte pretenții.

§ 8 – Drepturi de autor și drepturi conexe
WSQR își rezervă dreptul de autor asupra documentelor, rezultatelor, calculelor etc. create de ea sau de referenți. Nu este permisă, fără acceptul prealabil în scris al WSQR, multiplicarea sau publicarea documentelor utilizate la webinar, acestea putând fi folosite doar în scop privat sau utilizate într-un alt mod asmănător. Orice alt fel de utilizare de către participant, în special reproducerea, punerea la dispoziție publică, multiplicarea sau prelucrarea – indiferent cum, în formă electronică sau prin imprimare – este înterzisă, încălcarea ducând la suportarea consecințelor legale.

§ 9 – Răspunderea juridică
(1) WSQR răspunde juridic față de participant, independent de natura juridică a răspunderii, numai pentru comportament cu intenție sau din culpă gravă. Este exclusă răspunderea personală a angajaților sau a prestatorilor subsecvenți, ca prepuși ai WSQR. WSQR nu răspunde nici pentru prejudiciul mijlocit (de ex. daune indirecte, stricte daune patrimoniale, folos nerealizat) nici pentru pierde¬rea de date și/sau programe informatice. Este exclus dreptul de regres pentru accidente sau daune cauzate din culpă proprie.
(2) WSQR dispune de o asigurare de răspun¬dere civilă antreprenorială. Pentru prejudiciul ce i s-a creat în legatură cu serviciul ce i s-a prestat, participantul este îndreptățit să ridice pretenții directe față de asi¬gurător. În măsura în care participantul ridică pretenții față de asigurător, este exclusă orice răspundere juridică civilă suplimentară a WSQR.

§ 10 – Protecţia datelor/confidenţialitate/ memorarea dateleor
(1) WSQR SRL se obligă să trateze confidențial informaţiile – de orice fel – despre participanţi şi/sau de afaceri și/sau interne de întreprindere. Participantul se declară de acord cu prelucrarea datelor sale, în scopul desfășurării formării profesionale și a examinării admisibilității participanților. Aceasta este valabil și în privința informării clienţilor şi a interesaților despre noutăţi. Participantul poate revoca oricând acceptul pentru prelucrarea datelor.
(2) Pe lângă aceasta se aplică Condițiile privind protecția datelor enumerate sub http://seeger/quality.ro/de/impressum/

§ 11 – Curtea de arbitraj
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea clauzei de arbitraj, se va soluţiona excluzând procedurile ordinare în justiţie prin arbitrajul Curţii permanente de Arbitraj de pe lângă Came¬ra de Comerţ şi Industrie Româno-Germană în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi. Aceasta se referă și la orice litigiu privind validi-tatea clauzei de arbitraj. Locul arbitrajului este Sibiu. Părțile numesc consensual un singur arbitru din Lista de arbitri ai camerei. Dacă părțile nu ajung la un consens, hotărăște Pre¬zidiul Curții. Limba procedurii de arbitraj este româna. Dreptul material aplicabil este dreptul român, în special Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și Ordonanța Guvernului nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

 

We are looking for professional Trainers with long term cooperation.Read more